LogoDefZwarteAchtergrond_edited.png

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan

consumenten aanbiedt;

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een

overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer

georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten

van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor

communicatie op afstand;

4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een

overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn

samengekomen;

5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de

overeenkomst op afstand;

7. Dag: kalenderdag;

8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of

diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie

die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en

ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2: Identiteit van de ondernemer

Olympic Supplements

De Ruigenhoek 1, 2154MH, Burgerveen

Telefoonnummer:

E-mailadres: info@olympic-supplements.nl

KvK-nummer: 78109981

BTW-identificatienummer: NL003286378b08

Artikel 3: Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot

stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene

voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal

voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene

voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig

mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid

en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden

langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat

deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame

gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand

wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg

kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op

andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of

dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing

en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de

toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4: Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit

nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of

diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door

de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een

waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen

of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en

verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

· de prijs inclusief belastingen;

· de eventuele kosten van aflevering;

· de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

· het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

· de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

· de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;

· de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de

techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het

basistarief;

· indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de

consument te raadplegen is;

· de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde

handelingen op de

hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot

stand komt;

· de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

· de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de

consument deze gedragscodes

langs elektronische weg kan raadplegen; en

· de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot

voortdurende of periodieke

aflevering van producten of diensten.

Artikel 5: De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van

aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer

onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de

ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en

organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij

voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer

daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 

4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn

betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor

een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit

onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd

een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of

op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen

op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht

kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik

kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze

gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van

meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten

is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6a: Herroepingsrecht bij levering van producten

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder

opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na

ontvangst van het product door of namens de consument.

2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal

het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen

beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt,

zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele

staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte

redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 6b: Herroepingsrecht bij levering van diensten 

1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van

redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen, ingaande op de dag van het aangaan der

overeenkomst.

2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de

ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke

instructies.

Artikel 7: Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van

terugzending voor zijn rekening.

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk,

doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8: Uitsluiting herroepingsrecht

1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen

worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van

de overeenkomst, heeft vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a) die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d) die snel kunnen bederven of verouderen;

e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer

geen invloed heeft;

f) voor losse kranten en tijdschriften; 

g) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft

verbroken.

3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a) betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde

datum of tijdens een bepaalde periode;

b) waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de

bedenktijd is verstreken;

c) betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9: De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden

producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in

BTW tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen

gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op

heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat

eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen

toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen

toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de

prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 10: Comformiteit en garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de

in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en

de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of

overheidsvoorschriften.

2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan

de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de

verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of

de overeenkomst op afstand.

Artikel 11: Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen

en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening

van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal

het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren

tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien

een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan

uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het

recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument

betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen

om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en

begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende

artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor

rekening van de ondernemer.

6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging

aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12: Duurtransacties 

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde

opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn

van ten hoogste één maand.

2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar.

Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal

worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd

en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

Artikel 13: Betaling

1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te

worden voldaan binnen dertig dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot

het verlenen van een dienst, binnen 30 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende

bescheiden.

2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een

vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de

consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling

of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld

aan de ondernemer te melden.

4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke

beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in

rekening te brengen.

Artikel 14: Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de

klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk

omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft

geconstateerd.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 30 dagen gerekend vanaf

de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt,

wordt door de ondernemer binnen de termijn van 30 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst

en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 15: aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele

van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze

door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame

gegevensdrager.

Laatst aangepast 3 Juni 2020.